معماری دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی،شالوده شکنی، واسازی، بنیان فکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد. و شاید هم به آن دلیل است که هنوز ابهامات و سوالات زیادی در مورد دیکانستراکشن در کشور ما وجود دارد.از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده و به لحاظ آشنایی نسبتا اندک معماران با این فلسفه مکتب، برای استنباط معماری دیکانستراکشن، ابتدا لازم است فلسفه دیکانستراکشن و مهم تر از آن، زمینه های نظری این نحله فکری تبیین شود.

1.فلسفه اصالت وجود

در نیمه اول قرن بیستم مهم ترین مکتبی که ادامه دهنده فلسفه مدرن محسوب می شد، فلسفه اصالت وجود بود. ژان پل سارتر (1980-1905) فیلسوف فرانسوی پایه گذار این مکتب است. او خردگرایی مدرن، که توسط دکارت، کانت و سایر بزرگان مدرن مطرح و تبیین شده بود را اساس فلسفه خود قرار داد. سارتر معتقد به خرد استعلایی (Transendental MIND) است،بدین معنی که فرد با این خرد و عقل،می تواند به تعالی برسد.

به عقیده سارتر ماهیت همه موجودات به غیر ازانسان بر وجودشان مقدم است.یک گرگ قبل از تولد،ماهیتش مشخص است و یک گرگ است.همین طور یک گوسفند قبل از بوجود آمدن ، خصوصیت و ماهیت یک گوسفند را دارد.یک میز نیز قبل از اینکه وجودش شکل بگیرد،ماهیتش در ذهن نجار شکل گرفته است.نجار براساس خصوصیات و ماهیت یک میز،یعنی یک صفحه و چهار پایه،آن را بوجود می اورد.ولی از نظر سارتر،انسان برخلاف موجودات دیگر است.

او در مورد انسان بیان می دارد:وجود مقدم بر ماهیت است.یعنی زمانیکه انسان متولد می شود،بنا بر عقل و شعور خود می تواند سرنوشت و آینده و ماهیت خود را اختیار کند.انسان موجودی ذی شعور است و این آزادی را دارد که یک موجود گرگ صفت و یا گوسفند صفت باشد و یا هر ماهیت و خصوصیت دیگری را اختیار کند.از منظر فلسفه اصالت وجود عاقبت بشر در دست خود اوست.از نظر وی:فرد ماهیت خویش را شکل می دهد و نباید از این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل ماند… سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات ذهن آدمی می دانست. به نظر او آدمی آزاد است هرچه می خواهد اختیار کند و به همین جهت است که باید او را مسئول انتخاب های خود دانست.

2.مکتب ساختارگرایی

از نیمه دوم قرن اخیر، فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدیدی به نام مکتب ساختارگرایی مورد پرستش قرار گرفت. این مکتب در ابتدا توسط فردیناند دو سوسور، زبان شناس سوییسی و لوی استراوس، مردم شناس فرانسوی مطرح شد.ساختارگرایی واکنشی در مقابل خرد استعلایی و ذهنیت مدرن است. ساختارگراها معتقدند که عامی مهم تر از ذهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن ساختار زبان است. از نظر اندیشمندان ساختارگرا، می باید ساختارهای ذهنی بشر را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند. ساختار ذهن بشر مبنایش زبان است. انسان بوسیله زبان با دنیای خارج مرتبط می شود. هر ذهنیتی که موکول به ساختار زبان است.

لوی استراوس زبان و ساختار آن را در فهم ماهیت ذهن آدمی سخت واجد اهمیت شمرد و گفت: «تحلیل ساختارهای ژرف پدیده های فرهنگی به آدمی مدد می رساند تا ساخت و کار آن را بشناسد و از این رهگذر به رموز تحولات اجتماعی و فرهنگی واقف گردد. به نظر او ساختارهای فرهنگی از انگاره های زبانی پیروی می کنند.»استراوس ماهیت بشر، رسالت بشر و آزادی بشر را که سارتر مطرح کرد به زیر سوال برد. از نظر استراوس، سارتر موجودی است پاریسی با بینش پاریسی. استراوس می گوید: «ژان پل سارتر ذهنیت و شعور تکوین یافته در محیط های دانشگاهی پاریس را به کل بشریت در همه نقاط عالم و و در سراسر تاریخ تعمیم داده و تعینات تاریخی را نادیده گرفته است».

استراوس به آمریکای جنوبی سفر کرد و ساختارهای ذهنی و زبانی قبایل بومی آمازون را مطالعه نمود. پس از بازگشت در سال 1962، کتابی به نام ذهن وحشی به رشته تحریر در آورد. از نظر استراوس، ذهن بدوی دارای منطق خاص خودش است و قوی تر می باشد.اگر سارتر به آزادی انسان در انتخاب اعتقاد دارد،استراوس انسان را فرزند شرایط و زمانه خود می داند و بر استیلای جبر شرایط بر ذهنیت انسان تاکید می کند.استراوس بینش سارتر را حاصل شرایط روشنفکری پاریس و بینش جنگل نشینان وحشی را حاصل شرایط زندگی در جنگل می داند.

اگر به عقیده دکارت همه چیز آگاهانه شکل می گیرد به نظر استراوس ، ساختار های فرهنگ ، اساطیر و اجتماع آگاهانه نیست همه آنها در ساحت ناخودآگاه خود شکل می گیرد و مولفی ندارد. استراوس استیلای سیصد ساله ذهن استعلایی را زیر سوال برد. اگر در دوره دکارت انسان موجودی خردورز است،از نظر استراوس انسان موجودی فرهنگی است و ماهیت انسان در بستر فرهنگ شکل می گیرد. لذا جهت ره یافت به ماهیت بشر، باید زبان، فرهنگ و قومیت را مطالعه کنیم.

به طور کلی «روش ساختار شناسی، یافتن و کشف قوانین بشری در چارچوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود. رفتار و کردار نوعی زبان است. به همین دلیل ساختارگراها، ساختارهای موجود در پدیده ها را استخراج می کنند»، چنانچه ژان پیاژه (1980-1896) روان شناس فرانسوی، مطالعات وسیعی در مورد ساختارهای رشد ذهن کودک و شخصیت کودک انجام داد.

3.مکتب پساساختارگرایی

پساساختارگرایی یک مکتب عمدتا فرانسوی است و اکثر اندیشمندان این مکتب فکری فرانسوی هستند.اگرچه مکتب ساختارگرایی فلسفه و جهان بینی مدرن را مورد شک و تردید قرار داد، ولی خود این مکتب نیز مورد سوال و نقد فلاسفه پساساختارگرا قرار گرفت. چنانچه میشل فوکو که خود از بطن ساختارگراها ظهور کرد، در مورد مکتب فوق می گوید: «کلیت بخشیدن به ساختارها ما را از مسائل عینی فرهنگ و جامعه غافل می کند. منطق آنها منطق خشکی است و به ما اجازه نمی دهد به هویت ها در دوران های مختلف توجه کنیم».

مکتب پساساختارگرایی یکی از شاخه های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود و نقدی به تفکر مدرن و بینش ساختارگرایی است.اکثر اندیشمندان پسا ساختار گرا پرورش یافته دوره ساختارگرایی هستند.پساساختارگراها همانند ساختار گراها ،عقل و خرد استعلایی مدرن و آزادی انسان در انتخاب را مورد پرسش قرار می دهند.اما آنها در چند زمینه مهم نظرات ساختار گراها را که به نوعی منطبق با نظرات مکتب اصالت وجود است رد می کنند.

لذا مکتب ساختار گرایی را می توان یک مکتب بینابین دو مکتب مدرن و پست مدرن تلقی کرد.اولین مورد رابطه دال (دلالت کننده-اسم فاعل) با مدلول (دلالت کرده شده-اسم مفعول) است.ازنظر فلسفه اصالت وجود و ساختارگراها ، رابطه دال و مدلول ، یک رابطه یک طرفه است و از هر مدلول ، فقط یک دال مستفاد می شود.به عبارتی 2 بعلاوه 2 همیشه 4 است ولاغیر.یا از هر متن (مدلول) فقط یک تفسیر (دال) استنباط می شود.«سوسور مدعی بود که دال و مدلول چنان با یکدیگر پیوند دارند که گویی دو روی یک سکه هستند.»

اما پساساختارگراها رابطه دال و مدلول را یک رابطه یک سویه نمی دانند.از نظرآنها این رابطه شناور و متغیر است و از بطن هر مدلول،دال های متفاوت و گاهی متضاد استنباط می شود.رولان بارت،فیلسوف پساساختارگرای معاصر فرانسوی در مورد رابطه دال و مدلول معتقد است«دال به مثابه همتا و همسفر دقیق مدلول نیست».در رابطه با یک متن (مدلول) و تفسیر آن (دال) رولان بارت مرگ مولف را در مقاله ای به همین نام در سال 1967 اعلام کرد.«مراد او این بود که خوانندگان و مخاطبان با توسل به شگرد رمز فکنی ، معنا های مورد نظر خودرا جدای از مقصود و نظر نویسنده کشف می کنند.»

ازنظر بارت،این مولف نیست که معنای متن را مشخص می کند،بلکه خواننده است که بنابر ذهنیت و بینش خود،متن را تاویل و تفسیر می نماید.با توجه به این موضوع به تعداد خواننده هر متن،تفاسیر و دال های مختلف از دل آن متن (مدلول) مستفاد می شود.«در پساساختارگرایی براین نکته تاکید می شود که معنا نامعین،دست نیافتنی و بی انتهاست…بارت می خواهد تا منتقد یا خواننده به طور عام،در مقام تولید کننده معنا نقش فعالی را برعهده گیرد.»پساساختارگراها منطق گرایی افراطی ساختاری وافراز ساختارگرایان در مورد ساختار را مورد پرسش قرار می دهند.پساساختارگراها معتقدند که «اهمیت و پویایی زبان باید در سیلان و ناپایداری معنا ها جستجو شود»

مکتب پساساختارگرایی هر نوع ایدئولوژی و فراروایت را نیز رد می کند. ایدئولوژی در عصر مدرن به گونه های مختلف مانند کاپیتالسم،ناسیونالیسم،سوسیالیسم،کمونیسم،فاشیسم و نازیسم ظهور کرد.هر ایدئولوژی معتقد به یک نظریه و یک چارچوب مشخص و معین تاویل است. ایدئولوژی رابطه دال و مدلول را یکطرفه می داند و تنها پذیرای دال و تفسیر خود است. ایدئولوژی هر تاویل و دال مغایر با تاویل خود را مردود می داند.«از دیدگاه لیوتار وضعیت پست مدرن،به جامعه پسامدرن اطلاق می شود که در آن فرا روایت ها مورد سوال قرار می گیرد و بازی های زبانی جایگزین عقلانیت تام گرا می شود.»

پساساختارگراها،ایدئولوژی را نوعی جزم اندیشی تلقی می کنند که اجازه تساهل و تفاهم با سایر اندیشه ها را نمی دهد.از نظر پساساختارگراها،منازعات ومناقشات در قرن 20 که منجر به دو جنگ جهانی اول و دوم شد به لحاظ تقابل این ایدئولوژی ها بود.کارل پوپر می نویسد:«بدون ایدئولوژی جنگی در کار نخواهد بود و مبارزه علیه ایدئولوژی حتما ارزشمند است…ما به جای ایدئولوژی به کمی تواضع روشنفکرانه نیاز داریم…ما روشنفکران چیزی نمی دانیم و کوکورانه حرکت می کنیم.آن گروه از ما که عالم هستیم موظفیم کمی متواضع تر و مهمتر از آن،کمتر جزم گرا باشیم.در غیر این صورت علم که بزرگترین و نوید بخش ترین آفریده بشر است در حاشیه قرار خواهد گرفت.»

%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%8c%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7

مطلب دیگر،نقد مکتب پساساختارگرایی در مورد تقابل های دوتایی است.در ساختار همیشه یک تقابل دوتایی وجود دارد و یکی از دو تقابل همواره بر دیگری سیطره و تفوق دارد.تقابل های دوتایی همچون روز و شب،مرد و زن، ذهن و عین،گفتار و نوشتار،زیبا و زشت و نیک و بد،همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است.از زمان افلاطون تا کنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است مانند روز بر شب،مرد بر زن و گفتار بر نوشتار.ولی از نظر پساساختارگراها هیچ ارجحیتی وجود ندارد.به عقیده آنها تقابل های دوتایی در نهایت منجر به پیش فرض و ذهنیتی مبنی بر رجحان و برتری مرد سفید پوست غربی بر دیگران می شود.آن ها منطق سیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را مردود می دانند.پساساختارگراها ایده «هم این و هم آن و نه این و نه آن »،ویا بعبارتی «این همانی در عین این نه آنی» را مطرح می کنند.

41b687abbd7f94ca2dd19855b21a181d

در طرح ساختمان مرکز زیستی دانشگاه فرانکفورت (1987) پیترآیزنمن دوگانگی های موجود در تشکیل ساختار DNA در سلول موجودات زنده را به نمایش گذاشته است.

4.مکتب دیکانستراکشن

مکتب دیکانستراکشن که یکی از زیر محموعه های مکتب پساساختارگرایی محسوب می شود، نقدی به بینش ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است. مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی پایه گذاری شد. دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است که وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیرها غافل می مانیم، فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند، پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد. دریدا از سال 1967، یعنی زمانیکه سه کتاب او منتشر شد در مجامع روشنفکری و فلسفی غرب مطرح گردید. این سه کتاب عبارتند از: گفتار و پدیدار، نوشتار و دیگر بودگی و نوشتار شناسی. در این کتاب ها هدف اصلی دریدا حمله به ساختارگرایی استراوس و پدیدار شناسی هوسرل بود. از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است.

به عقیده دریدا یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند، زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و یا هر کس که آنرا قرائت می کند می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد. «نوشتار مانند فرزندی است که از زهدان مادر (مولف) جدا شده. هر خواننده ای می تواند برداشت خود را داشته باشد.»

از نظر دریدا با خوانش یک متن استنباطات گوناگون ازآن دریافت می شود،زیرا دردل متن تناقضات نهفته است.لذا متن و حاشیه متن باید مورد وارسی دقیق قرار گیرد و تفاسیر مختلف و تناقضات داخل متن بیرون کشیده شود.«آنچه در حاشیه متن و یا در فضای میان خطوط است،درست به اندازه واژگان متن اهمیت دارند و چون هر خوانشی در حقیقت همان نوشتاراست،لاجرم جریانی از تعابیر و توجیه ها را خواهیم داشت که در عمل به چند صدایی اثربدل می شود.»

به عقیده دریدا نوشتار(مدلول) ابزار خوبی برای انتقال مفاهیم (دال) نیست ویک متن هرگز دقیقا همان مفاهیمی را که در ظاهر بیان می کند ندارد.متن به جای انتقال دهنده معنا یک خالق است.به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ما در یک دنیای چند معنایی زندگی می کنیم.هرکس معنا و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده های پیرامون خود قرائت می کند.ذکر یک مثال به عنوان نمونه:آن یکی شیری است اندر بادیه،وان دگر شیری است اندر بادیه،آن یکی شیری است که انسان می خورد،وان دگر شیری است که انسان می خورد.

باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیرو تاویل شود. ولی در اینجا چندین نمونه از مباحثی که در مورد توضیح دیکانستراکشن عنوان شده ذکر می شود.

حسینعلی نوذری نویسنده و نظریه پرداز معاصر می نویسد: «شالوده شکنی، ساخت گشایی، روش یا متد تحلیل پست مدرن، هدف آن گشودن یا باز کردن تمام ساختارها یا شالوده هاست. مکتب شالوده شکنی متن را به اجزا و یا پاره های مختلف آن تفکیک کرده و آنها را از هم مجزا ساخته و عناصر متعدد و متشکله آنرا پاره می کند و از این طریق تناقضات و مفروضات آنرا آشکار می سازد.البته باید متذکر شد که از این کار قصد اصلاح ، بهبود،تجدید نظر یا بازتولید و ارائه روایتی جدید از متن را ندارد.»

دکتر محمد ضمیران مولف کتاب دریدا و متافیزیک حضور، می نویسد: «قرائت یک متن چیزی است شبیه پی جویی آنچه در محاق غیاب و نسیان قرار داد و این موضوع را می توان غایت بن فکنی شمرد«.دکتر ضمیران نظر دریدا را در این مورد چنین می نویسد: «شالوده شکنی روشی است که آدمی را از خواب یقین آور دکارتی بیدار می سازد و وثوق و اطمینان خیالی را از او سلب می کند.» و«دیکانستراکشن کردن یک متن به معنای بیرون کشیدن منطق ها و استنباطات مغلیر با خود متن است. در واقع گسترش درک مجازی است.»

بطور کلی دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است. این تفسیر ها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد. لذا در بینش دیکانستراکشن آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت است و به تعداد خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده. ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد. ارتباز بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان لست.

052607-006-Chiat-Day

فرانک گهری با قرار دادن سه حجم غیرمرتبط -جنگل،دوربین و کشتی-نمای ساختمان مرکزی چیات دی (1985-1991) در شهر ساحلی ونیز در ایالت کالیفرنیا را طراحی کرده است.

4.معماری دیکانستراکشن

شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود پیتر آیزنمن معمار معاصر آمریکایی است. آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی های خود، بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی های متعددی که ساخته، فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه هشتاد میلادی در آورد.

آیزنمن در مقاله ای به نام مرز میانی، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت. از نظر وی معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است. به عقیده آیزنمن بحث ارزشی هگل در مورد تز، آنتی تز و سنتز، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد. فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه، فروید، هایدگر و دریدا رابطه ما را با جهان هستی عوض کرده اند.

علم قرن نوزده و یقین علمی آن دوره دیگر اعتبار خود را از دست داده است. قوانین جدید فیزیک مانند قانون نسبیت آلبرت اینشتین و اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ، دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است.لذا اگر معماری علم است، باید این معماری بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و جهان پیرامون را نشان دهد. معماری امروز ما باید از علم و فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد. همچنان که معانی، مفاهیم و نمادها در علم و فلسفه عوض شده، در معماری نیز باید عوض شود.

آیزنمن معتقد است که مدرنیست ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جستجو کرد. پست مدرنیست ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند، ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند. در این مورد وی از واژه Presentness به معنای اکنونیت استفاده کرده و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد متعلق به زمان و مکان حاضر باشد.

برای رسیدن به شرایط فوق، باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند و نه طبیعی، لذا بر هم زدن آنها ممکن است. حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند (دیکانستراکشن شوند) و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود.

پیتر آیزنمن بر این باور است که در زندگی امروز ما دوگانگی هایی مانند وضوح و ابهام، ثبات و بی ثباتی، زشتی و زیبایی، سودمندی و عدم سودمندی، صداقت و فریب، پایداری و تزلزل، صراحت و ایهام وجود دارد. نمی توان از یکی برای استتار دیگری استفاده کرد، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود.

در گذشته و همچنین در معماری مدرن و پست مدرن آنچه که حضور داشته، تقارن، تناسب، وضوح، ثبات، مفید بودن و سودمندی بوده است. در این تقابل های دوتایی همواره یکی بر دیگری ارجحیت داشته. اما آنچه بی ثباتی، فریب، زشتی و عدم سودمندی است. معماری امروز ما باید منعکس کننده شرایط ذهنی و زیستی امروز ما باشد و آنچه در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته، بخشی از زندگی امروز ماست.

در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می گیرد. در مرحله بعد، تفسیرها و تاویل های مختلف از این مجموعه مطرح می شود. در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می شود که در عین برآورده نمودن خواسته های عملکردی پروژه، تناقضات و تباینات بین موضوع اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلف از آن ارائه شود. لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چند معنایی، ابهام انگیز، متناقظ و نتزلزل ارائه می شود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تاویل بیشتر آماده می کند.

آیزنمن در مقاله «مرز میانی» از واژه Catachresis استفاده کرده که به معنای دوپهلو مرز میانی است. در دوپهلو یا ایهام ارجحیتی وجود ندارد. هم این است و هم آن ـــ نه این است و نه آن. آیزنمن در این مقاله می نویسد: «دوپهلو حقیقت را می شکافد و این امکان را می هد که ببینیم حقیقت چه چیزی را سرکوب نموده است«.

مرکزوکسنربرای هنرها

یکی از اولین و شاخث ترین ساختمان های سبک دیکانستراکشن، مرکز هنرهای بصری وکسنر (1983-1989) در شهر کلمبوس آمریکا است. در مسابقه ای که در سال 1983 برای طراحی این ساختمان صورت گرفت، معماران معروفی از جمله مایکل گریوز، سزار پلی، آرتور اریکسون و پیتر آیزنمن شرکت کردند.

800px-OSU_Wexner_Centerplemeljr

سایت این ساختمان در قسمت ورودی اصلی دانشگاه ایالتی اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار دارد.ساختمان آمفی تئاتر در سمت شرق،دانشکده موزیک در سمت غرب و ساختمان یونیون در سمت جنوب سلیت واقع است.عملکرد بنا، نمایش آثار هنرمندان و دانشجویان دانشگاه در آن است. هر یک از این معماران ساختمان خود را بین دروازه ورودی و ساختمان های موجود درحاشیه سایت قرار دادند. ولی در کمال تعجب، ساختمان طراحی شده توسط آیزنمن به گونه ای بود که فضای باریک بین دو ساختمان موجود در سایت را شکافته و در بین آن دو قرار گرفته بود و تعجب بیشتر آن که طرح وی به عنوان برنده اول اعلام شد. از آن زمان سبکی در معماری به نام سبک دیکانستراکشن در مجامع بین المللی معماری مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

joevare_(2)

آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان کرد که این نقطه محل ملاقات دو قشر نسبتا متفاوت است. یکی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه که کارهای خود را در این ساختمان ارائه می کنند و دیگری شهروندان و عامه مردم شهر که به دیدن این آثار می آیند. لذا دو کد یا نشانه برای هر یک از این دو قشر انتخاب شد. یکی محورهای شبکه شطرنجی دانشگاه و دیگری محورهای شبکه شطرنجی شهر کلمبوس بود. این دو شبکه نسبت به یکدیگر 12.25 درجه اختلاف زاویه دارند. لذا هر دو شبکه به عنوان نشانه ای از هر یک از این دو قشر در محل سایت با یکدیگر تلاقی کرده اند. این دوگانگی در کالبد معماری ساختمان به گونه ای نمایش داده شد که هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارند و این دو محور همانند دو تیغه قیچی بین دو ساختمان را شکافته و خود در آن قرارگرفته اند.

2251i01

پلان و برش مرکزوکسنربرای هنرها

پس از باز نمودن و شکافتن فضای بین این دو ساختمان در سایت، آیزنمن متوجه پی های یک بنای قدیمی شد که مربوط به دانشکده نظامی بود. این بنا در دهه پنجاه میلادی تخریب شده بود، ولی هنوز بخشی از پی های آن در زیر خاک در محل سایت مدفون بود. اگرچه این ساختمان دیگر وجود نداشت، ولی آیزنمن با وارسی دقیق سایت پلان متوجه آن شده بود. وی این ساختمان را که دیگر در حاشیه قرار گرفته بود و به تاریخ سپرده شده بود، به عنوان بخشی از متن موجود، که همان سایت پروژه باشد قرائت کرد و این قرائت را بصورت کالبدی نمایش داد. لذا در طرح آیزنمن بخش هایی از ساختمان دانشکده نظامی که شبیه یک قلعه نظامی بود، در قسمت سردر ورودی ساختمان مرکز هنرهای بصری وکسنر بازنمایی و بازسازی شد.

Copyright_Brad_Feinknopf joevare_(3)

در طرح این مرکز هنری، آیزنمن برخلاف سایرین توجه خود را معطوف آن چیزی نمود که در نگاه اول و قرائت نخست به نظر نمی آمد. وی با کنکاشی موشکافانه، مواردی همچون تناقضات، دوگانگی ها و مسائل و تفسیرهای حاشیه ای را عیان و عریان نمود. به چه دلیل؟ به دلیل آنکه معماری باید نمود کالبدی ذهنیت و بینش زملن خود (در این مورد دیکانستراکشن) باشد.

پارک دو له ویلت

در مسابقه برگزار شده در سال 1982-1983 برای طراحی پارک دو له ویلت،طرح برنارد چومی دربین 470 شرکت کننده برنده اعلام شد.اجرای پارک بین سال های 1984-1987 انجام شد.چومی برای طراحی این پارک از همفکری ژاک دریدا استفاده کرد.این پارک بزرگترین پارک شهر پاریس است و سالانه حدود 8 میلیون نفر از امکانات آن استفاده می کنند.

SXS

سایت پارک قبلا یک کشتارگاه و بازار عمده فروش گوشت بوده است که به دستور ناپلئون سوم در سال 1867 ساخته شده بود.در سال 1974 کشتارگاه از این محل به مکان دیگر منتقل شده بود.پارک علاوه بر فضای سبز و یک کانال بزرگ آب در کنار آن،شامل موزه ها،تئاترها،آلاچیق ها،باغ های موضوعی و سالن های کنسرت است.

D  ZC

برنامه فیزیکی طرح شامل سطح مشخص زیربنا،فضای باز و مسیر سیرکولاسیون بود.چومی به جای آن که این موارد را به عنوان سه موضوع مختلف و مجزا ببیند،هرکدام از آنها را تکه پاره و در سه لایه مختلف،برروی یکدیگر جانمایی کرد.لذا طرح کلی پارک شامل سه لایه نقاط ، خطوط و سطوح است.چومی به جای یک ساختمان 35 ساختمان بصورت آلاچیق برروی سطح پارک پخش کرد.این آلاچیق ها بصورت نقاطی قرمز رنگ برروی یک شبکه شطرنجی جانمایی شده اند.اگرچه آن ها همه یک رنگ هستند ولی فرم آنها با یکدیگر متفاوت است.هیچ کدام ازآنها عملکرد مشخصی ندارند.آلاچیق ها عمدتا به عنوان تندیس هایی غیرمتعارف و شکیل در میان پارک قرار دارند که می تواند برای جهت یابی در پارک مناسب باشند.اگرچه به مرور زمان تعدادی از آن ها بعنوان رستوران،مرکز اطلاعات و دفاتر اداری مورد استفاده قرار گرفته اند.

EQE

در طرح آلاچیق ها در این پارک معنای فرم تابع تفسیر بیننده است.مانند آنکه لغت و یا در اینجا شکل،در دشت معنا پراکنده شود و هرکس بنابر استنباط خود آن را می چیند.آنچه را می چیند که تعبیر استنباط می کند.مسیرهای ارتباطی نیز به عنوان خطوط در یک لایه در سرتاسر پارک پراکنده شده اند و مراکز اصلی و جالب توجه در پارک را به یکدیگر مرتبط می کنند.

00352

برنارد چومی در طرح پارک دو له ویلت در پاریس،برنامه طرح را بصورت نقطه ها(آلاچیق ها) ،خطوط (مسیرهای ارتباطی) و سطوح (محوطه های سبز) بر روی یکدیگر قرار داده است.

ولی برخلاف آلاچیق ها،نحوه جانمایی خطوط ارتباطی از هیچ الگوی هندسی خاصی پیروی نمی کنند.طرح سایبان ها بر فراز مسیر های رفت و آمد،بصورت مورب،مواج،انحنادار و زیگزاگ گونه است که به نوعی با طرح آلاچیق ها شباهت دارد.قسمت هایی از سایبان ها نیز قرمز رنگ هستند.

XCS

سه لایه خطوط،نقاط و سطوح در سایت پارک دو له ویلت پراکنده و برروی یکدیگر قرار گرفته اند.

85 هکتار از 135 هکتار پارک به فضای سبز اختصاص دارد که بصورت سطوح بخش عمده ای از سطح پارک را پوشانیده اند.فعالیت های مختلف فرهنگی،ورزشی و هنری مانند اجرای کنسرت،مسابقات ورزشی،نمایش فیلم و البته پیک نیک در این فضاهای سبز انجام می شود.

stringio

در طرح سایبان های پارک دو له ویلت (همچون طرح دیگر قسمت های این پارک) ناپایداری،تزلزل و حرکت در کنار پایداری ، استقرار و سکون به نمایش درآمده است.

معماری دیکانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتا کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت،ولی بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزه معماری تاثیر شگرف و بنیادینی داشت.این سبک به عنوان پیش زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پرش کیهانی بود. از دیگر معماران شاخص این سبک می توان از فرانک گهری، زاها حدید، رم کولهاس نام برد.

به طورکلی نحوه رسیدن به شکل معماری و ویژگی های این سبک را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.موضوع،سایت،برنامه فیزیکی و ویژگی های هر پروژه معماری مورد واکاوی دقیق و موشکافانه قرار می گیرد.

2.تناقضات موجود از متن و حاشیه مباحث فوق در هر پروژه بیرون کشیده می شود.

3.تناقضات در کالبد معماری به تصویر کشیده می شود.

4.اجازه تفسیر و تاویل طرح معماری به بیننده داده می شود.

درپروژه های دانشجویان معماری در ایران ارائه شده است.چند نمونه از ساختمان ها به این سبک نیز در تهران اجرا شده ولی اینکه طرح این ساختمان ها در پی پاسخ به چه مسائلی بوده باید مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد.

jadval-1

منبع:وحید قبادیان،مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب،چاپ بیست و نهم،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،1393

1 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *