مقاله دیوار به مثابه ترسیم کننده قلمرو از تادائو آندو (tadao ando)

دیوار به مثابه ترسیم کننده قلمرو

تادائو آندو (tadao ando)

یک ستون منفرد که در جایی برپا شده باشد،باعث گسیختگی آنجا می شود.به گونه ای مشابه،یک دیوار منفرد مکانی را که در آن واقع است می برد،جدا می کند،با آن مقابله می کند و آن را به سختی تغییر می دهد و این امر نشانه های تبدیل شدن به معماری را به نمایش می گذارد.در همان حال دیوار به واسطه چیزهایی از قبیل سایه برگ های درختان پیرامون بر سطوح آن،با زمینه درمی آمیزد.

عموما در یک رشته ارتباطات نظری متقابل،عوامل گوناگونی در کنار هم قرار می گیرند،اما در محیط شهری پیرامون ما در ژاپن امروز،با وجود فراوانی اشیا مادی،مشکل بتوان چنین ارتباطات نظری دوطرفه ای را نشان داد.گنگی و نابسامانی این محیط،فضایی کسل کننده ایجاد می کند که صرفا باعث گسیختگی مردم می شود.من معتقدم که اولین گام در جهت باززنده سازی چنین محیطی توجه دوباره به اهمیت پایه ای و ابتدایی ستون و دیوار است.

عمود بودن کیفیتی نمادین به ستون می بخشد که در معماری ژاپنی خیلی پیش تر شناخته شده بود.برای مثال ستون های مقدس_غیر سازه ای _ که بخش مهمی از معابد ایزه (Ise) و ایزومو (Izumo) را تشکیل می دهند،نوع ساده ای از ایمان مذهبی را باز می نمایانند.ستون عظیمی که دای کوکوباشی را (daikokubashira) نامیده می شود،در خانه های سنتی روستایی ژاپنی بر فضای پیرامون مسلط است.به علاوه این ستون اقتدار رئیس خانه و قدرت او را در نگه داشتن سقف خانه بر سر خانواده _قدرتی که شاید بتوان آن را با قدرت اطلس (Atlas) در نگه داشتن عرشیان قیاس کرد_نمادین می سازد.از این رو یکی از اهمیت های ستون این است که فضارا به گونه ای نمادین تعریف می کند.

اهمیت دیگر آن ایجاد ضرب آهنگ (ریتم) به وسیله ستون بندی ها یا ردیف ستون ها است.در این مورد ستون بندی به جای تاکید ویژه بر نقش یک ستون منفرد،با به کار بستن سری ستون هایی که در چند ردیف قرار گرفته اند،ایجاد ضرباهنگ می کند.این معنا در بسیاری از یادمان های معمارانه بزرگ جهان دیده می شود که از آن جمله است پارتنون (Pathenon)،معبد تبس (Thebes)،کلیساهای جامع گوتیک (gothic) و بسیاری جاهای دیگر.ستون بندی به جای نقش اسطوره شناسانه ستون منفرد،به کنش بیانگرانه معمارانه می پردازد.ستون بندی،یک دیواره را تلقین می کند و حرکت آن به جای عمودی بودن،افقی است.توسعه سازه های قابی شکل مدرن به گونه ای انکارناپذیر فضای معماری را آزاد کرد،اما با تقدم بخشیدن به عملکرد،ازاهمیت ستون کاست.

سیستم قابی شکل ریشه در مدرنیزاسیون و موازنه های اقتصادی دارد.این سیستم اسطوره را از ستون و ضرباهنگ را از ستون بندی ربوده است.تحت چنین شرایطی،دیوار به عنوان مفهومی بنیادین ظاهر می گردد.من بر آن نیستم تا ستون و دیوار را به طور نسبی مقایسه کنم،یا ادعا نمی کنم که دیوار در هر حال برتر از ستون است،بلکه در عوض به فکر کنشی هستم که در آن دیوار و ستون به گونه ای بدیع به هم وابسته باشند.

وضعیت شلوغ و بد شهر مدرن ژاپنی،آزادسازی فضا به وسیله شیوه های معمارانه مدرن و پیوند نزدیک بین درون و برون را تا حد یک خیال صرف می کاهد.امروزه وظیفه اصلی عبارت است از ساختن دیوارهایی که درون را کاملا از بیرون جدا کند.در این فرایند ابهام و دوگانگی دیوار که توامان در درون و برون وجود دارد بیشترین اهمیت را داراست.من دیوار را برای طراحی فضایی به کار می گیرم که از نظر فیزیکی و روانی از جهان بیرون جدا شده است.

موزه لی Ufan

موزه لی

من قصد دارم نشان دهم که دیوارها،همانطور که کاربردشان در خانه نشان می دهد،می توانند برای شکستن یکنواختی مفرط و نابسامانی بی هدف دیوارهای به کار رفته در محیط شهری مدرن کمک کنند.دیواری از این نوع شاید به علت وسعت زیاد آن نیازمند تزئین و رنگ ریزی است،اما دیواری که دارای تزئینات رنگی باشد (به عبارت دیگر یک لوح) تبدیل به نوعی نشانه می شود و دیوار بودگی و اهمیت خود را به منزله ترسیم کننده قلمرو از دست می دهد.در این حالت دیوار همیشه نوعی ترسیم کننده است و همه جذابیت های نشانه شناختی و تزئینی دیگر که ممکن است دیوار را گنگ و مبهم بسازد به سختی حذف شده اند.این دیوارها در عین پیوند با بیرون،نشانگر توجه به درون اند.

ستون بندی ها در فضاهایی که به واسطه دو دیوار ترسیم کننده اصلی محصورند غلبه دیوارهای عریان را کمرنگ می سازند و فضاهایی زنده و آرام ایجاد می کنند.به عبارت دیگر دیوارها و ستون بندی ها در ترتیبی بدیع به همزیستی می رسند.

من سعی کرده ام تا یک تصویر ساده و بی تکلف را به درون قلمروی که دیوارهای این خانه ترسیم کرده اند،بیفکنم.ستون ها،تیرها و دیوارها که در نتیجه تاثیر یک رویا ایجاد شده اند-رویایی که سال پیش در صحرای هند تجربه کردم-در فضایی شفاف در هم می آمیزند و تعالی می یابند.

  منبع:محمدرضا شیرازی،شعرفضا،چاپ اول،نشرکتاب فکرنو،1395

1 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *