شنبه شهر

شنبه شهر

/
شنبه شهر می کوشد در خلال زندگی، آن مکانها، نشانها، اشاره ها، آواها و نام هایی را بجوید که امکان خوانش شهر، تاریخ و فرهنگِ جامعه ی تهرانی را فراهم می سازند.