کنیسه

/
کنیسه (1959-1954) سازمان مذهبی بث شولوم (Beth Sholom)-پارک الک…