حسین شیخ زین الدین

/
چيزی كه معماریِ مدرن و معاصر ما را در بی شكلیِ شايعِ آن بالاخره شكل مي دهد، نه فقط حضور كسانی است كه به مدد تحصيل آكادميک در اين رشته، توانسته اند مدرک و مأخذی پيدا كنند،