رستم وسکانیان

/
استاد زادۀ تبریز است در سنۀ 1311 شمسی. خانوادۀ وسکانیان در زمانی که او شش ساله بود از تبریز به تهران، محلۀ سید هاشم، در شاه آباد، نقل مکان کردند